Протокол про адміністративне правопорушення «дописаний» поліцейським після підписання такого водієм!!!

Трапляються випадки, коли протокол про адміністративне правопорушення складений поліцейським на місці зупинки транспортного засобу відрізняється від протоколу, що переданий суду для вирішення справи про притягнення Вас до адміністративної відповідальності. На місці поліцейський дав Вам для ознайомлення та підписання протокол заповнений лише частково, а в суді виявляється гарненький правильно оформлений протокол ніби то без жодних порушень правил та інструкцій щодо його заповнення.

Чи законні дії поліцейського, який пізніше «дописує» в протокол відомості, які не встиг, не знав чи не хотів заповнити під час складення протоколу? І що робити, щоб уникнути таких сюрпризів та що робити коли Ви таке виявили вже в суді?

Насамперед, хочу порадити водіям – перечитайте уважно протокол і всі документи що до нього додаються (пояснення, акт огляду, тощо). Не бійтеся і не встидайтеся зробити це, навіть якщо це займе час у Вас, поліцейського, свідків. Ви не зобов’язані в протоколі підписуватись лише в тому місці, де показує пальцем поліцейський не прочитавши уважно протокол! У всіх пустих графах протоколу, які мав заповнити поліцейський  – ставте прочерк!!! Такі дії унеможливлять дії поліцейського дописати відомості в протоколі, які він зобов’язаний був заповнити перед тим, як давати такий протокол підписувати Вам.

Згідно ч. 2 ст. 254 КУпАП - Протокол  про  адміністративне  правопорушення,  у  разі його оформлення,  складається  у  двох  екземплярах,  один  з  яких під розписку  вручається  особі,  яка притягається до адміністративної відповідальності.

Відповідно ч. 1 та ч. 2 ст. 256 КУпАП - У протоколі про адміністративне правопорушення  зазначаються: дата і місце його складення, посада, прізвище, ім'я,  по  батькові особи,  яка склала протокол; відомості про особу, яка притягається до адміністративної відповідальності (у разі її виявлення); місце, час  вчинення і суть адміністративного правопорушення; нормативний акт,  який  передбачає  відповідальність  за  дане правопорушення; прізвища,  адреси  свідків  і  потерпілих,  якщо вони є; пояснення особи, яка притягається до адміністративної відповідальності; інші відомості,  необхідні  для  вирішення справи. Якщо правопорушенням заподіяно   матеріальну   шкоду,   про  це  також  зазначається  в протоколі.

Протокол  підписується особою, яка його склала, і особою, яка притягається  до  адміністративної відповідальності; при наявності свідків  і  потерпілих  протокол  може бути підписано також і цими особами.

Відповідно до п.п. 2.2. Наказу Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини від 16.02.2015 року № 3/02-15 «Про порядок оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення» в протоколі про адміністративне правопорушення не допускається закреслення чи виправлення відомостей, що заносяться до протоколу, а також внесення додаткових записів після того, як протокол підписаний особою, щодо якої він складений.

П. 7 розділу ІІ Інструкції з оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення в органах поліції затвердженої наказом МВС України 06.11.2015  № 1376  - Не допускаються закреслення чи виправлення відомостей, що заносяться до протоколу про адміністративне правопорушення, а також унесення додаткових записів після того, як протокол про адміністративне правопорушення підписано особою, стосовно якої його складено.

Відповідно до ст. 245 КУпАП під час провадження в справах про адміністративні правопорушення забезпечується всебічне, повне і об'єктивне з'ясування всіх обставин справи, вирішення її в точній відповідності із законом. Вимогами ст. ст. 278, 280 КУпАП встановлено, що при підготовці до розгляду справи суд вирішує, зокрема, чи правильно складено протокол та інші матеріали справи, а при розгляді справи суд зобов’язаний з’ясувати чи було вчинено правопорушення та чи винна дана особа в його вчиненні тощо.

Згідно ст. 7 КпАП України, ніхто не може бути підданий заходу впливу у зв’язку з адміністративним правопорушенням інакше як на підставі і в порядку, встановлених цим законом.

Відповідно до ст. 279 КУпАП при розгляді справи про адміністративне правопорушення оголошується протокол про адміністративне правопорушення та досліджуються докази.

З наведених норм слідує, що у випадку виявлених розбіжностей між протоколом наданим поліцейським та протоколом наданим особою, що притягується до адміністративної відповідальності – такий протокол не може вважатись належним та допустимим доказом у справі, оскільки при його складанні не були дотриманні вимоги ст.254 КУпАП та порушенні законні права на захист.

 Отже, якщо Ви виявили, що протокол в матеріалах судової справи відрізняється від протоколу, що наданий Вам поліцейським при його оформленні – представте суду свій примірник протоколу та вкажіть на всі його розбіжності.

Відповідно до п.22 ч.1 ст.92 Конституції України виключно законами України визначаються діяння, які є адміністративними правопорушеннями та відповідальність за них. Органи державної влади, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України (ст. 19 Конституції України).   

Згідно ст. 62 Конституції України обвинувачення не може ґрунтуватися на доказах, одержаних незаконним шляхом та на припущеннях, а усі сумніви щодо доведеності вини особи тлумачаться на її користь.

Всі дописані відомості в протоколі поліцейським після того, як Ви підписали протокол і отримали свій примірник - є лише припущенням поліцейського і записані в незаконний спосіб. Такі дії поліцейського дають підстави вважати, що ніякого правопорушення на місці не було і доказів цьому не має (відсутня подія та склад адміністративного правопорушення). При порушеному порядку притягнення до адміністративної відповідальності та порядку зібрання доказів, зокрема порядку складення протоколу про адміністративне правопорушення чи акту огляду на стан алкогольного сп'яніння, наприклад, - справа про притягнення до адміністративної відповідальності підлягає закриттю.

В силу ст. 251 КУпАП доказами в справі про адміністративне правопорушення, є будь-які фактичні дані, на основі яких у визначеному законом порядку орган (посадова особа) встановлює наявність чи відсутність адміністративного правопорушення, винність даної особи в його вчиненні та інші обставини, що мають значення для правильного вирішення справи. Ці дані встановлюються протоколом про адміністративне правопорушення, поясненнями особи, яка притягається до адміністративної відповідальності, потерпілих, свідків, висновком експерта, речовими доказами, показаннями технічних приладів та технічних засобів, що мають функції фото- і кінозйомки, відеозапису чи засобів фото - і кінозйомки, відеозапису, які використовуються при нагляді за виконанням правил, норм і стандартів, що стосуються забезпечення безпеки дорожнього руху, протоколом про вилучення речей і документів, а також іншими документами.

Рішення Конституційного суду України від 22.12.2010 року №23-рп/2010, яке є обов’язковим до виконання на території України, фактичні дані або будь-які інші докази, одержані в незаконний спосіб, а саме: з порушенням конституційних прав і свобод людини і громадянина; з порушенням встановлених законом порядку, засобів, джерел отримання фактичних даних; не уповноваженою на те особою тощо є неналежними доказами.

Європейський Суд з прав людини у справі "Аллене де Рібермон проти Франції" підкреслив, що сфера застосування принципу презумпції невинуватості є значно ширшою: він обов'язковий не лише для кримінального суду, який вирішує питання про обґрунтованість обвинувачення, а й для всіх інших органів держави.

Провадження по справі про адміністративне правопорушення відповідно до вимог п.1 ст.247 КУпАП не може бути почато, а почате підлягає закриттю в тому разі якщо, відсутня подія або склад адміністративного правопорушення.

Подію та склад правопорушення можуть підтвердити чи спростувати лише належні та допустимі докази, в тому числі протокол про адміністративне правопорушення. Дописані відомості в протоколі після підписання такого особою, що притягується до адміністративної відповідальності - тягне за собою визнання протоколу як неналежного доказу в суді.

А без протоколу – не має правопорушення.

Відсутність у поліцейського знань, навиків та досвіду щодо правильного оформлення протоколу про адміністративне правопорушення – не означає відсутність таких знань у Вас!!!

Успіху Вам та не порушуйте правила дорожнього руху!