Оскарження догани

Згідно Кодексу законів про працю України, - за порушення трудової дисципліни може бути застосовано тільки один з таких заходів стягнення: догана або звільнення. Для окремих категорій працівників можуть бути передбачені інші дисциплінарні стягнення, що встановлені статутом, положеннями чи спеціальним законом. 

Перед тим, як застосовувати догану як вид дисциплінарного стягнення керівник (орган, що має право застосовувати дисциплінарні стягнення), повинен зажадати від працівника письмових пояснень щодо вчиненого ним порушення. На підставі цього пояснення та враховуючи всі обставини справи (вчиненого порушення) керівник повинен врахувати ступінь тяжкості вчиненого проступку і заподіяну ним шкоду; обставини, за яких вчинено проступок, і попередню роботу працівника. 

В іншому випадку така догана є незаконною!

У діях працівника повинна бути обов’язково доведена його вина, яка в принципі має вирішальне значення при винесенні догани. Вина може бути у двох формах: умислу чи необережності. Керівником також повинно бути враховано наявність шкідливих наслідків проступку для роботи в цілому організації та причинний зв'язок між цими наслідками та поведінкою правопорушника.

Отже, наказ про винесення догани та причини притягнення до дисциплінарної відповідальності повинні бути обґрунтованими з врахуванням факту порушення, вини працівника та негативних наслідків такого проступку для роботодавця. 

Звичайне посилання на норми закону в наказі не є свідченням обґрунтованості такої догани!!!

           Куди оскаржити наказ про винесення догани? Незалежно від форми трудового договору, трудовий спір розглядається спершу комісією по трудових спорах і лише потім – судом. 

Безпосередньо з позовом до суду Ви можете звертатись якщо:

-         Ви працівник підприємства, установи, організації, де комісії по трудових спорах немає;

-         Ви керівник або заступник керівника підприємства, установи, організації, в тому числі філіалу, представництва, відділення чи іншого відокремленого підрозділу;

-         Ви головний бухгалтер чи заступник головного бухгалтера підприємства, установи, організації, в тому числі філіалу, представництва, відділення чи іншого відокремленого підрозділу;

-         Ви службова особа органу доходів і зборів, якій присвоєно спеціальні звання;

-         Ви службова особа центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сферах державного фінансового контролю та контролю за цінами;

-         Ви керівник підприємства що обраний, затверджений або призначений на посаду державним органом, органом місцевого самоврядування а також громадськими організаціями та іншими об'єднаннями громадян.

Строк звернення до суду – три місяці з дня коли Ви дізнались або повинні були дізнатись про винесення Вам догани, тобто прийняття наказу. 

Отже, первинним органом, що розглядає трудовий спір є комісія по трудових спорах. 

Комісія повинна розглядати Вашу заяву в чітко обумовлений законодавством строк та визначений порядок, а саме: 

Комісія по трудових спорах зобов'язана розглянути трудовий спір у десятиденний строк з дня подання заяви. Спори повинні розглядатися у присутності працівника, який подав заяву, представників власника або уповноваженого ним органу. Розгляд спору за відсутності працівника допускається лише за його письмовою заявою. За бажанням працівника при розгляді спору від його імені може виступати представник профспілкового органу або за вибором працівника інша особа, в тому числі адвокат.

 У разі нез'явлення працівника або його представника на засідання комісії розгляд заяви відкладається до наступного засідання. При повторному нез'явленні працівника без поважних причин комісія може винести рішення про зняття цієї заяви з розгляду, що не позбавляє працівника права подати заяву знову в межах тримісячного строку з дня, коли працівник дізнався або повинен був дізнатися про порушення свого права.

Комісія по трудових спорах має право викликати на засідання свідків, доручати спеціалістам проведення технічних, бухгалтерських та інших перевірок, вимагати від власника або уповноваженого ним органу необхідні розрахунки та документи.

Засідання комісії по трудових спорах вважається правомочним, якщо на ньому присутні не менше двох третин обраних до її складу членів.

Працівник і власник або уповноважений ним орган мають право заявити мотивований відвід будь-якому члену комісії. Питання про відвід вирішується більшістю голосів членів комісії, присутніх на засіданні. Член комісії, якому заявлено відвід, не бере участі у вирішенні питання про відвід.

На засіданні комісії ведеться протокол, який підписується головою або його заступником і секретарем.

У разі порушення цього порядку чи строків, рішення такої комісії є незаконне!

Якщо Ви не згідні з рішенням комісії , навіть, якщо воно прийняте комісією у визначений законодавством строк та визначений порядок - Ви можете оскаржити його до суду протягом 10 – ти днів з дня вручення Вам виписки з протоколу засідання комісії чи копії такого протоколу.

Якщо прийнятий наказ про винесення Вам догани призвів до моральних страждань, втрату нормальних життєвих зв’язків і Вам потрібно додаткових зусиль для організації свого життя, - роботодавець повинен відшкодувати Вам моральну шкоду.

*Стаття підготовлена на основі чинного законодавства України діючого станом на 03.02.2016р.